..

சுற்றுச்சூழல் அபாயங்களின் இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2684-4923

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Waste Resource Management: Paving the Path towards a Sustainable Future

Abstract

Qiufei Yang

Waste resource management has emerged as a critical discipline in the face of increasing environmental concerns and resource scarcity. This abstract provides a concise overview of waste resource management, highlighting its significance in creating a sustainable future. The concept involves minimizing waste generation, maximizing resource recovery, and promoting recycling and reuse. By transforming waste into valuable resources, waste resource management establishes a circular economy that conserves natural resources, minimizes pollution, and stimulates economic growth. This abstract explores key strategies such as waste prevention, reduction, recycling, and responsible disposal. It also emphasizes the role of technological advancements in enhancing resource recovery and optimizing waste management processes. While challenges such as insufficient infrastructure and lack of awareness persist, they present opportunities for innovation, investment, and policy reforms. By actively participating in waste resource management, individuals, communities, businesses, and governments can contribute to a cleaner, greener, and more prosperous world for future generations.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward