..

மருத்துவ தொற்று நோய்கள்: திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2684-4559

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Wound Care Techniques and Dressings to Reduce Surgical Site Infections: Evidence and Recommendations

Abstract

Davoli Chiara

Surgical Site Infections (SSIs) are a significant concern in healthcare settings, contributing to patient morbidity, mortality, increased hospital stay and healthcare costs. Implementing effective wound care techniques and selecting appropriate dressings can play a crucial role in reducing the incidence of SSIs. In this article, we will explore the evidence-based recommendations for wound care techniques and dressings that have shown efficacy in reducing surgical site infections. Patients with certain risk factors are more prone to developing SSIs. These include advanced age, obesity, diabetes, smoking, immunosuppression, malnutrition and the presence of pre-existing infections. Patients may be required to undergo an antiseptic shower or receive preoperative antimicrobial agents to reduce the bacterial load on the skin. Hair removal, if necessary, should be done using clippers rather than shaving, as shaving can cause micro-cuts and increase the risk of infection.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward