..

தொழில்முனைவு & நிறுவன மேலாண்மை

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2169-026X

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

தொகுதி 8, பிரச்சினை 5 (2019)

ஆய்வுக் கட்டுரை

The Effect of Family Member Reciprocity on the Family Firm Performance in Saudi Arabia

Abdulrahman Alsughayir

The paper explores the GCC (Gulf Cooperation Council) emerging market to study the emergent factors towards identifying relationships between family member reciprocity and family-owned business’ performance. The study was conducted during 2018, wherein, for data collection 280 pre-validated, piloted questionnaires were distributed to family firms. The data inferred a 48.6% response rate representing the substantial prevalence of family-owned businesses in Saudi Arabia. The statistical analysis conducted in SPSS version 18 (SPSS Inc., Illinois, USA) revealed a significance level p<0.000. Thus, indicating a positive and significant influence of family member reciprocity on family-owned business’ performance. These findings could be attributed to the deep integration of the family within the Arab culture. In several Arab countries, families continue and maintain the tribal and clan legacy which are manifested through strong loyalties.

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward