..

ஜர்னல் ஆஃப் ஜெனிடிக்ஸ் அண்ட் டிஎன்ஏ ரிசர்ச்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2684-6039

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

தொகுதி 7, பிரச்சினை 2 (2023)

மினி விமர்சனம்

DNA Sorption: Implications in Environmental Science

Waqar Hussain

DNA sorption is the process by which DNA molecules adsorb into solid surfaces, such as mineral particles, soil particles and sediments. The adsorption of DNA molecules onto these surfaces can be attributed to the electrostatic interactions between the negatively charged phosphate backbone of DNA and the positively charged surface of the mineral particles. The phenomenon of DNA sorption has been extensively studied in environmental sciences, biotechnology and nanotechnology.

மினி விமர்சனம்

Genetic Testing: Types, Benefits and Limitations for Personalized Healthcare and Family Planning

Sara Huston

Genetic testing is a type of medical test that examines an individual's DNA to look for changes or variations in their genes that may increase their risk of developing certain health conditions or diseases. Genetic testing is a rapidly evolving field that has the potential to transform the way we diagnose, treat, and prevent genetic disorders. In this article, we will explore the different types of genetic testing, the benefits and limitations of genetic testing, and some of the ethical and legal issues surrounding this technology.

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward