..

அதிர்ச்சி மற்றும் சிகிச்சை இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2167-1222

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

தொகுதி 9, பிரச்சினை 2 (2020)

ஆராய்ச்சி

Calcium Phosphate Treatment for Acute Pubic Rami Fractures of the Pelvis: A new approach to Surgical Internal Fixation

James M. Ray

Pubic rami fractures of the pelvis warrant more consideration in their management, as their incidence increases with our aging population. These fractures usually result from a low energy trauma such as a fall. These fractures result in a significant loss of autonomy in a previously active patient. Current treatment includes a non-surgical approach including bedrest, pain management, and mobility to comfort. This treatment plan can lead to potential co-morbidities that include cardiac, pulmonary, skin, and mobility issues. The indication for surgical intervention is narrow in scope and limited to observation, or in some cases, screw fixation. A method of internal fixation, using Calcium Phosphate, has led to improved outcomes in their management. This method of internal fixation provides an immediate improvement of post injury pain, an increase in immediate post treatment mobility and a decrease in the acute hospital length of stay. This minimally invasive surgical treatment is safe, affords minimal risk, and offers a high patient benefit in the care and management of patients with this pelvic fracture. 

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward