..

நுரையீரல் நோய்கள் மற்றும் சிகிச்சை இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2472-1018

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

தொகுதி 3, பிரச்சினை 2 (2017)

வழக்கு அறிக்கை

Cystic Fibrosis Late Diagnosis: A Case Report

de Moraes Junior RM, Mota GS, Carolino MLO, Marques Junior OS and Kerche-Silva LE

Cystic Fibrosis (CF) is an autosomal recessive disease that affects mucus and sweat producing cells involving multiple organs. CF is usually diagnosed in childhood; however, a considered number of adults are diagnosed every year. Atypical CF can be a milder form of the CF disorder, and individuals with atypical CF can remain undiagnosed for many years. Physicians should suspect of CF in adult individuals when these present recurrent pneumonia or bronchiectasis. Therefore, since early diagnosis of CF can avoid morbidities and unnecessary hospitalizations, the recognition of CF symptoms by clinicians is necessary to avoid late diagnosis.

வழக்கு அறிக்கை

Advanced Stage Primary Lung Cancer Masquerading as Empyema in a 23-Year-Old Male

Sando S, Ramirez A and Lazar JF

Lung cancer continues to be the number one cancer killer among men and women in the United States. Smoking stands as the primary risk factor for developing lung cancer. Consequently, primary lung cancer may act differently in young adults than expected in older adults. Many young adults diagnosed with lung cancer are never smokers and otherwise healthy. Genetic driver mutations are often found in these young adults and targeted therapy is initiated. We present a case of a 23-year-old intravenous drug user found to have advanced stage lung cancer during work up of an apparent empyema.

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward