..

நுரையீரல் நோய்கள் மற்றும் சிகிச்சை இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2472-1018

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

தொகுதி 9, பிரச்சினை 2 (2023)

மினி விமர்சனம்

Exploring the Mechanisms of Lung Cancer Metastasis: Implications for Targeted Therapy

John Lee

Lung cancer is a major health concern worldwide, and metastasis is the main cause of death in patients with this disease. Despite advances in treatment options, the mechanisms underlying lung cancer metastasis are still not fully understood. In this article, we provide an overview of the current understanding of the mechanisms involved in lung cancer metastasis, including the role of tumor microenvironment, epithelialmesenchymal transition (EMT), and cancer stem cells. We also discuss the implications of these mechanisms for targeted therapy and highlight some promising therapeutic targets for the treatment of lung cancer metastasis.

மினி விமர்சனம்

The Effects of Air Pollution on Lung Function and Respiratory Health

Elena Rodriguez

Air pollution is a significant global health problem that poses significant risks to human health, particularly respiratory health. This paper provides an overview of the effects of air pollution on lung function and respiratory health, including the various types of air pollutants and their sources, the mechanisms through which they affect the lungs, and the potential health consequences of exposure to air pollution. It also explores strategies for mitigating the impact of air pollution on respiratory health and improving air quality.

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward