..

அசாதாரண மற்றும் நடத்தை உளவியல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2472-0496

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

A Behavioural Perspective on Examining the Impact of Trauma on Dissociative Identity Disorder

Abstract

Rubi Bona*

This article delves into the intricate relationship between trauma and Dissociative Identity Disorder (DID) from a behavioural perspective. Dissociative Identity Disorder, characterized by the presence of multiple distinct personality states, has long intrigued researchers and clinicians. Trauma, particularly in early developmental stages, has been identified as a significant factor contributing to the onset and maintenance of DID. By analysing behavioural patterns, this article aims to illuminate the ways in which trauma influences the development of distinct identities and the manifestation of dissociative symptoms. Through an exploration of relevant literature, clinical observations, and theoretical frameworks, this article provides insights into the behavioural mechanisms underlying the impact of trauma on DID. The article concludes by highlighting the importance of a comprehensive understanding of these behavioural dynamics for effective therapeutic interventions and improved outcomes for individuals with DID.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward