..

அசாதாரண மற்றும் நடத்தை உளவியல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2472-0496

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

A New Lens on Addiction: How Abnormal Psychology Illuminates the Underlying Behavioural Patterns

Abstract

Paurl Roses*

This article delves into the intricate relationship between abnormal psychology and addiction, shedding light on how the lens of abnormal psychology can provide a deeper understanding of the underlying behavioural patterns associated with addiction. Addiction, a complex phenomenon, has been traditionally explored through the domains of neuroscience, genetics, and social factors. However, the perspective of abnormal psychology offers a fresh and comprehensive framework for examining addiction. By examining various psychological disorders and their shared features with addictive behaviours, this article uncovers the common threads that unite them. The identification of these shared patterns not only enhances our theoretical comprehension of addiction but also has practical implications for diagnosis, treatment, and prevention strategies. The article also underscores the importance of a multidisciplinary approach that integrates abnormal psychology into addiction studies, ultimately fostering a more holistic understanding of addictive behaviours.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward