..

குழந்தை நரம்பியல் மற்றும் மருத்துவ இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2472-100X

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Advances in Medical Oncology for Children: A Pathway towards Improved Care

Abstract

Arndt Brozou*

Medical oncology in children is a specialized field that focuses on the diagnosis and treatment of cancer in pediatric patients. Over the years, significant advancements have been made in this field, leading to improved outcomes and better quality of life for children battling cancer. This article aims to explore the latest developments in medical oncology for children, including diagnostic techniques, treatment modalities, and supportive care strategies. Early and accurate diagnosis is crucial for effective treatment of pediatric cancers.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward