..

குழந்தை நரம்பியல் மற்றும் மருத்துவ இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2472-100X

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

குரோமோசோமோபதி

பிறப்புக்கு முந்தைய பரம்பரை நிர்ணய நிர்வாகங்கள் நெறிமுறையிலிருந்து எண் மற்றும் அடிப்படை குரோமோசோமால் மாறுபாடுகள், மோனோஜெனிக் தொற்றுகள் மற்றும் வளர்சிதை மாற்ற சிக்கல்களை உள்ளடக்கியது. ஆர்ப்பாட்ட அமைப்புகள் அணு சைட்டோ மரபியல் மற்றும் டிஎன்ஏவின் துணை அணு பரிசோதனையின் சைட்டோஜெனடிக் முறைகளைப் பயன்படுத்தின.

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward