..

அறுவைசிகிச்சை நோயியல் மற்றும் நோயறிதலின் இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2684-4575

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

An In−depth Exploration of Endocrine Pathology: Understanding Hormonal Imbalances and Disorders

Abstract

Florian Essa*

Endocrine pathology encompasses a wide range of disorders affecting the endocrine system, which includes various glands that produce hormones essential for regulating bodily functions. This field of study investigates the causes, mechanisms, and consequences of endocrine diseases, such as hormone imbalances, glandular dysfunctions, and tumors. Understanding endocrine pathology is crucial for accurate diagnosis, effective management, and improved patient outcomes. This abstract provides an overview of key concepts and highlights the importance of research and clinical advancements in this dynamic and evolving field. Hormone imbalances, glandular dysfunctions, and tumors are among the conditions studied in this field. Endocrine pathology research focuses on understanding the underlying causes, mechanisms, and consequences of these disorders, aiming to enhance diagnosis, management, and patient outcomes. Through advancements in both research and clinical practice, this dynamic field continues to expand our knowledge of endocrine diseases and refine treatment strategies. This abstract provides a comprehensive overview of the key concepts, significance, and evolving nature of endocrine pathology, underscoring its vital role in healthcare.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward