..

திசு அறிவியல் மற்றும் பொறியியல் இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2157-7552

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Bio Materials for Tissue Engineering: A Comprehensive Overview

Abstract

Jeroen Biegun*

Tissue engineering is an interdisciplinary field that aims to create functional biological tissues and organs through the integration of cells, biomaterials, and biochemical factors. Among these components, biomaterials play a critical role in providing structural support, guiding cell behavior, and facilitating tissue regeneration. This article provides a comprehensive overview of bio materials used in tissue engineering, focusing on their properties, fabrication techniques, and applications. It also highlights recent advancements and future prospects in the field.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward