..

திசு அறிவியல் மற்றும் பொறியியல் இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2157-7552

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Bone Mineral Density: Understanding the Importance and Factors Influencing Skeletal Health

Abstract

Thea Arabella*

Bone Mineral Density (BMD) is a critical indicator of skeletal health and plays a significant role in assessing the risk of osteoporosis and fractures. Understanding the importance of BMD and the factors influencing it is crucial for effective management and prevention of skeletal disorders. This review aims to provide an overview of the significance of BMD in evaluating bone health and the underlying factors that impact BMD measurements. Key determinants of BMD include age, gender, genetics, lifestyle factors (such as physical activity, diet, and smoking), hormonal status, and certain medical conditions and medications. Additionally, this review discusses the clinical relevance of BMD, its measurement techniques, and the interpretation of BMD results. The knowledge presented in this review emphasizes the significance of BMD assessment in identifying individuals at risk for osteoporosis and fractures, facilitating early intervention, and promoting strategies for maintaining optimal skeletal health.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward