..

திசு அறிவியல் மற்றும் பொறியியல் இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2157-7552

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Cell Therapy: Revolutionizing Medicine and Transforming Healthcare

Abstract

Dylan Theodore*

Cell therapy, also known as cellular therapy or regenerative medicine, is a rapidly advancing field with the potential to revolutionize healthcare. This innovative approach harnesses the power of living cells to restore, repair, or replace damaged tissues and organs, offering new hope for the treatment and cure of various diseases. Stem cell therapy, tissue engineering, and immunotherapy are some of the prominent types of cell therapy being explored. The applications of cell therapy span across neurological disorders, cardiovascular diseases, autoimmune disorders, and cancer treatment. While the field shows immense promise, there are challenges such as safety concerns, manufacturing scalability, regulatory frameworks, and ethical considerations that need to be addressed. However, with ongoing research, advancements in technology, and collaborative efforts, the future prospects of cell therapy are promising. Personalized medicine, combination therapies, advances in biomaterials, and disease modeling are some of the exciting prospects that lie ahead. By understanding and overcoming the challenges, cell therapy has the potential to transform healthcare and improve the lives of countless individuals.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward