..

குழந்தை நரம்பியல் மற்றும் மருத்துவ இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2472-100X

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Chromosomopathy in Children: Understanding the Spectrum of Genetic Disorders

Abstract

Jose Salazar*

Chromosomopathy, also known as chromosomal disorders, refers to a group of genetic conditions that are caused by abnormalities in the structure or number of chromosomes. These disorders can have a significant impact on a child's physical and cognitive development, presenting a wide spectrum of challenges and complexities. In this article, we will explore the world of chromosomopathy in children, including its causes, types, diagnostic methods, and potential treatment approaches. By gaining a deeper understanding of these conditions, we can better support affected children and their families on their journey towards improved quality of life.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward