..

அசாதாரண மற்றும் நடத்தை உளவியல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2472-0496

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Clinical Psychology: An In−Depth Look at the Field and its Applications

Abstract

Pappone Pini*

Clinical psychology is a vital branch of psychology that focuses on diagnosing and treating mental disorders and emotional distress. This field encompasses various theoretical frameworks, assessment techniques, and therapeutic interventions to promote psychological well-being. In this comprehensive essay, we will delve into the multifaceted world of clinical psychology, exploring its history, theoretical foundations, assessment methods, therapeutic modalities, and its critical role in society. By examining its diverse applications and the challenges faced by clinical psychologists, we aim to shed light on the importance of this discipline in understanding and supporting mental health. Clinical psychology is a specialized branch of psychology that combines research, assessment, diagnosis, and treatment of mental health issues. Its primary objective is to help individuals lead fulfilling lives by addressing psychological problems that hinder their well-being. Clinical psychologists are highly trained professionals who possess extensive knowledge in various theoretical frameworks, evidence-based interventions, and therapeutic techniques. This essay aims to provide an in-depth analysis of clinical psychology, elucidating its historical development, theoretical underpinnings, assessment strategies, therapeutic approaches, and its societal significance.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward