..

ஜர்னல் ஆஃப் ஜெனிடிக்ஸ் அண்ட் ஜீனோம்ஸ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2684-4567

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Differential CTC-Capture Methods and Therapeutic Prioritization in Colorectal Cancer

Abstract

Shane William

In the complex realm of cancer research, scientists are delving into innovative pathways to gain a deeper understanding of how tumors operate. One particularly promising avenue involves the investigation of Circulating Tumor Cells (CTCs). These cells offer valuable insights into the everevolving genetic makeup of tumors, shedding light on their dynamics. Recent breakthroughs have illuminated fascinating disparities in the mutation loads present within CTC groups acquired using various CTC-capture techniques. Notably, the genetic panorama depicted by CTC collectives obtained through Parsortix methodologies has unveiled noteworthy resemblances in estimates of intratumor heterogeneity when juxtaposed with primary tumors. These revelations introduce fresh opportunities for comprehending colorectal cancer and have the potential to significantly transform therapeutic approaches.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward