..

எஃகு கட்டமைப்புகள் மற்றும் கட்டுமான இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2472-0437

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Economics and Sustainability of Steel Retrofitting

Abstract

Leonetti Stefano

The construction industry plays a significant role in global resource consumption and environmental impact, with building materials such as steel contributing to substantial carbon emissions. To address this challenge, steel retrofitting has emerged as a sustainable solution to extend the lifespan of existing structures, reduce the need for new steel production and minimize the overall environmental footprint. This article explores the economics and sustainability aspects of steel retrofitting, considering its potential to mitigate carbon emissions, conserve resources and contribute to a more circular economy. By analyzing the environmental benefits, economic viability and technological advancements in steel retrofitting, this article underscores the importance of adopting retrofitting strategies in the construction industry to promote both environmental stewardship and economic growth.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward