..

கரோனரி இதய நோய்களின் இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2684-6020

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Exploring the Role of Genetic Variations in the Risk and Prognosis of Myocardial Infarction

Abstract

Alicia Harmon*

Myocardial Infarction (MI), commonly known as a heart attack, is a leading cause of morbidity and mortality worldwide. It is a multifactorial disease with complex interactions between genetic and environmental factors. This research article aims to explore the role of genetic variations in the risk and prognosis of myocardial infarction. We review the current knowledge on genetic factors associated with MI, including candidate gene studies, Genome-Wide Association Studies (GWAS), and functional studies. We also discuss the potential implications of genetic variations in risk assessment, prevention, and personalized treatment strategies for MI.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward