..

இம்யூனோ கெமிஸ்ட்ரி & இம்யூனோபாதாலஜி

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2469-9756

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Immunotherapy's Game-Changer: Exploring the Frontier of Immuno-Oncology

Abstract

Bertrand Routy*

In the ever-evolving landscape of cancer treatment, one remarkable development has emerged as a game-changer: immunotherapy. Immunotherapy, a branch of cancer treatment known as immuno-oncology, has transformed the way we understand and approach cancer care. By harnessing the body's own immune system to combat cancer cells, immunotherapy has opened up new avenues of hope and potential in the fight against this devastating disease. Cancer has long been a formidable challenge, with traditional treatments often associated with significant side effects and limited effectiveness in certain cases. However, immunotherapy offers a fresh perspective by utilizing the body's natural defenses to recognize, target, and eliminate cancer cells. It represents a paradigm shift in cancer treatment, moving away from directly attacking tumors and instead empowering the immune system to take the lead in the battle against cancer.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward