..

தொழில்துறை பொறியியல் மற்றும் மேலாண்மை

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2169-0316

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Industrial Automation: Revolutionizing Manufacturing and Beyond

Abstract

Sarah Bethany*

Industrial automation, a technology-driven revolution in the manufacturing and production sectors, has transformed the way we produce goods, enhance efficiency, and ensure quality. This paradigm shift, which began several decades ago, continues to evolve, offering new opportunities and challenges in various industries. In this comprehensive exploration, we will delve into the world of industrial automation, its historical evolution, current state, and future prospects, as well as its impact on the global economy, the workforce, and the environment. Industrial automation's roots trace back to the late 18th century, with the advent of the Industrial Revolution and the mechanization of various manufacturing processes. However, it wasn't until the 20th century that automation truly took off with the development of the relay logic system, which allowed for the control of machines through electrical switches. These machines utilized punched cards to control tool movement and automate machining processes. This innovation played a pivotal role in industries like aerospace and automotive manufacturing. The 1960s marked the advent of Programmable Logic Controllers (PLCs), developed to replace complex relay systems. PLCs were capable of executing specific tasks, and their widespread adoption paved the way for greater automation in factories and industries. The automotive sector was one of the early adopters of PLC technology.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஜர்னல் ஹைலைட்ஸ்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward