..

மூலக்கூறு உயிரியல்: திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2168-9547

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Liquid Chromatography Mass Spectrometry and Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy

Abstract

Holly Goodson*

Fulvic acid is a natural organic acid that is derived from humic substances found in soil, water, and sediment. Fulvic acid is a complex mixture of molecules that includes a range of organic acids, amino acids, and other organic compounds. It is known for its ability to chelate metals and improve nutrient uptake in plants and has been used as a fertilizer and soil amendment for many years. Coal-based fulvic acid is a commercial product that is derived from the coalification of lignite. It is used as a soil conditioner and fertilizer, and is marketed under a range of brand names. Despite its widespread use, the molecular structure of CFA is not well understood. In this article, we will discuss the establishment of a molecular structure model for classified products of CFA.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward