..

ஜர்னல் ஆஃப் மாலிகுலர் பயோமார்க்ஸ் & நோயறிதல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2155-9929

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Malondialdehyde: Unveiling Oxidative Stress in Allergic Diseases

Abstract

Jenny Ding*

The study explores the pivotal role of Malondialdehyde (MDA) as a biomarker in elucidating the intricate interplay between oxidative stress and allergic diseases. This review compiles recent research that underscores the correlation between heightened oxidative stress and the pathogenesis of various allergic conditions. By dissecting the mechanisms through which oxidative stress contributes to immune dysregulation and inflammatory responses, the paper unveils MDA's potential as an indicative marker of disease severity and progression. Furthermore, the review sheds light on the diagnostic and therapeutic implications of MDA measurements, emphasizing the need for comprehensive oxidative stress assessment to advance personalized management strategies in allergic diseases.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward