..

அறுவைசிகிச்சை நோயியல் மற்றும் நோயறிதலின் இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2684-4575

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Neutropenia: Understanding the Causes, Symptoms and Treatment Options

Abstract

Ahmed Faruk*

Neutropenia is a medical condition characterized by a significant decrease in the number of neutrophils, a type of white blood cell responsible for fighting bacterial infections. It can occur as a result of various underlying causes, such as congenital disorders, autoimmune diseases, certain medications, viral infections, or chemotherapy. Neutropenia poses a significant risk to individuals, as it compromises their immune system and makes them more susceptible to severe infections. The diagnosis and management of neutropenia require a thorough evaluation of the underlying cause, along with appropriate treatment strategies, which may include addressing the root cause, administering growth factors to stimulate neutrophil production, or using antibiotics prophylactically. This abstract provides an overview of neutropenia, highlighting its causes, clinical significance, and management approaches.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward