..

எஃகு கட்டமைப்புகள் மற்றும் கட்டுமான இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2472-0437

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Optimization of Steel Structural Systems through Finite Element Analysis

Abstract

Heinzmann Remy

In the realm of structural engineering, the quest for efficiency and cost-effectiveness in steel structures has led to the development of advanced computational techniques. Finite Element Analysis (FEA) stands out as a powerful tool for optimizing steel structural systems. This article explores how FEA plays a pivotal role in enhancing the design, performance and sustainability of steel structures. By analyzing the behavior of steel components under various loads and conditions, FEA aids engineers in making informed decisions that lead to structurally robust and economically viable solutions. The integration of FEA into the design process enables the exploration of diverse design alternatives, facilitating the identification of optimal configurations. Moreover, FEA assists in evaluating the safety and reliability of steel structures, thus ensuring compliance with industry standards and regulations. Through a comprehensive review of key concepts and case studies, this article underscores the significance of FEA in shaping the present and future of steel structural optimization.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward