..

வாய்வழி சுகாதார வழக்கு அறிக்கைகள்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2471-8726

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Oral Medicine & Radiology: Bridging the Gap between Diagnosis and Treatment

Abstract

Fatemeh Najminouri*

In the dynamic landscape of healthcare, the amalgamation of oral medicine and radiology emerges as a bridge that spans the gap between diagnosis and treatment in the realm of oral health. The seamless integration of these disciplines heralds a new era of precision, accuracy, and comprehensive care. "Oral Medicine & Radiology: Bridging the Gap between Diagnosis and Treatment" unveils the symbiotic relationship between these fields, showcasing how their collaboration enhances patient outcomes and transforms the landscape of oral healthcare.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward