..

குழந்தை நரம்பியல் மற்றும் மருத்துவ இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2472-100X

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Peripheral Neuropathy: Understanding the Causes, Symptoms and Treatment

Abstract

Coolbrandt Dowling*

Peripheral neuropathy is a condition that affects the peripheral nervous system, which includes the nerves outside of the brain and spinal cord. It is estimated that over 20 million people in the United States alone suffer from some form of peripheral neuropathy. This condition can cause a wide range of symptoms and can be caused by various factors. In this article, we will delve into the causes, symptoms, and treatment options for peripheral neuropathy.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward