..

வணிகம் மற்றும் பொருளாதார இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2151-6219

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Sustainable Development and Economics: Balancing Growth with Environmental Concerns

Abstract

Fanchao Yu*

In an era marked by environmental challenges and global economic aspirations, the concept of sustainable development has emerged as a critical framework for harmonizing economic growth with environmental preservation. It calls for a balanced approach that addresses the urgent need for economic progress while safeguarding the planet's resources and ecosystems for future generations. This article explores the intricate relationship between sustainable development and economics, delving into the challenges, strategies, and benefits of achieving this delicate balance. Sustainable development, as defined by the Brundtland Commission in 1987, is the development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. It integrates economic, social, and environmental dimensions, acknowledging that these aspects are interconnected and interdependent.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward