..

கரோனரி இதய நோய்களின் இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2684-6020

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

The Impact of Novel Biomarkers in Early Detection and Diagnosis of Myocardial Infarction

Abstract

Erica Schmidt*

Myocardial infarction, commonly known as a heart attack, is a leading cause of morbidity and mortality worldwide. Early detection and prompt diagnosis play a crucial role in the effective management of myocardial infarction, as it enables timely intervention and improves patient outcomes. Traditional biomarkers, such as troponins and creatine kinase, have been widely used for diagnosing myocardial infarction. However, the quest for more sensitive and specific biomarkers has led to the discovery of novel biomarkers that can provide valuable insights into the pathophysiology and early detection of myocardial infarction. This research article aims to review and discuss the impact of these novel biomarkers in the early detection and diagnosis of myocardial infarction, highlighting their potential clinical applications and future directions.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward