..

ஜர்னல் ஆஃப் கிளினிக்கல் சுவாச நோய்கள் & கவனிப்பு: திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2472-1247

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

The Role of Allergies in Bronchial Asthma: Triggers and Treatment

Abstract

Anema Ander

Bronchial asthma is a chronic respiratory condition that affects millions of people worldwide. It is characterized by recurrent episodes of wheezing, coughing, shortness of breath and chest tightness. While various factors can contribute to the development of asthma, allergies play a significant role as both triggers and contributors to the condition. Asthma is a multifactorial disease and allergic sensitization is one of its most well-established risk factors. Allergies occur when the immune system overreacts to usually harmless substances, such as pollen, dust mites, pet dander, or certain foods. This hypersensitivity can lead to a cascade of events within the respiratory system, ultimately resulting in asthma symptoms. Central to the allergic asthma response are inflammation and bronchoconstriction, two interconnected processes that have a profound impact on the airways.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward