..

திசு அறிவியல் மற்றும் பொறியியல் இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2157-7552

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Tissue Chips: Advancing Biomedical Research through Micro physiological Systems

Abstract

James Robert*

Tissue chips, also known as organs-on-chips or microphysiological systems, are innovative platforms that mimic the structure and function of human organs in a miniature form. They provide a powerful tool for studying human physiology, disease mechanisms, drug development, and personalized medicine. This article aims to provide an in-depth exploration of tissue chips, including their development, applications, advantages, challenges, and future prospects.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward