..

அசாதாரண மற்றும் நடத்தை உளவியல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2472-0496

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Unraveling the Complexity of OCD: Insights from Abnormal and Behavioural Psychology

Abstract

Menghua Son*

Obsessive-Compulsive Disorder (OCD) is a debilitating mental health condition characterized by persistent intrusive thoughts and repetitive behaviours. Unravelling the complexity of OCD requires a comprehensive understanding of its underlying mechanisms, which can be explored through the lenses of abnormal and behavioural psychology. This article delves into the intricate interplay between abnormal psychology, focusing on the neurobiological and cognitive aspects of OCD, and behavioural psychology, emphasizing exposure and response prevention therapy as a gold standard treatment. By synthesizing insights from these two psychological perspectives, we aim to provide a holistic comprehension of OCD, shedding light on its multifaceted nature and the potential avenues for effective intervention.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward