..

ஜர்னல் ஆஃப் ஜெனிடிக்ஸ் அண்ட் ஜீனோம்ஸ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2684-4567

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Unraveling the Genetic Threads of Cannabis-Induced Psychosis

Abstract

Ivan Anya

Within the domain of cannabis's intricate interactions with the human mind, the rise of cannabis-induced psychosis has ignited a fervent quest to decipher the genetic foundations of this phenomenon. As scientists probe the nuanced interplay between genes and psychosis, a consistent theme has come to fore: the dopaminergic pathways. Amidst this terrain, two genes, COMT and AKT1, have emerged as the focal points of extensive genetic investigations. This voyage into the genetic connections with cannabis-induced psychosis initiates a fresh chapter in mental health exploration, illuminating the molecular complexities that impact vulnerability and potentially charting a course for precise interventions.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward