..

ஜர்னல் ஆஃப் கிளினிக்கல் சுவாச நோய்கள் & கவனிப்பு: திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2472-1247

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Vaccines and Respiratory Infections: Current Research and Future Vaccination Strategies

Abstract

Hodge Emma

Respiratory infections have been a persistent threat to human health throughout history. The ongoing COVID-19 pandemic has underscored the importance of vaccines in controlling the spread of respiratory infections. Vaccines have long been a cornerstone of public health efforts to combat diseases and research in this field continues to evolve. Respiratory infections, which encompass a broad spectrum of illnesses affecting the upper and lower respiratory tract, have been a significant public health concern throughout history. These infections can be caused by various pathogens, including viruses, bacteria and fungi and they often lead to symptoms such as coughing, sneezing, congestion and, in severe cases, pneumonia. Vaccines play a crucial role in preventing and mitigating the impact of respiratory infections and here, we will explore their vital role in controlling these diseases.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward