..

மறுசுழற்சி & கழிவு மேலாண்மையில் முன்னேற்றங்கள்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2475-7675

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

ஹ்யூமிக் பொருள்

ஹ்யூமிக் பொருட்கள் (HS) மண் மற்றும் நீர் மற்றும் ஏரி வண்டல்கள், பீட்ஸ், பழுப்பு நிலக்கரி மற்றும் ஷேல்ஸ் போன்ற புவியியல் கரிம வைப்புகளில் உள்ள இயற்கை கரிமப் பொருட்களின் (NOM) முக்கிய கூறுகளாகும். அவை அழுகும் தாவர குப்பைகளின் சிறப்பியல்பு பழுப்பு நிறத்தின் பெரும்பகுதியை உருவாக்குகின்றன மற்றும் மேற்பரப்பு மண்ணில் பழுப்பு அல்லது கருப்பு நிறத்திற்கு பங்களிக்கின்றன. அவை மேற்பரப்பு நீரில் NOM இன் முக்கிய கூறுகள் மற்றும் அதிக செறிவுகளில் குறிப்பாக பழுப்பு நிற நன்னீர் குளங்கள், ஏரிகள் மற்றும் ஓடைகளில் கருமை நிறத்தை அளிக்கும். இலை குப்பைகள் அல்லது உரங்களில், சிதைவு மற்றும் செறிவு அளவைப் பொறுத்து, நிறம் மஞ்சள்-பழுப்பு முதல் கருப்பு வரை இருக்கலாம். ஈரப்பதமான பொருட்கள் மண்ணின் மிக முக்கியமான கூறுகளாகும், அவை இயற்பியல் மற்றும் வேதியியல் பண்புகளை பாதிக்கின்றன மற்றும் மண் வளத்தை மேம்படுத்துகின்றன. ஆறுகள் போன்ற நீர்நிலை அமைப்புகளில், சுமார் 50% கரைந்த கரிமப் பொருட்கள் HS ஆகும், அவை pH மற்றும் காரத்தன்மையை பாதிக்கின்றன. நிலப்பரப்பு மற்றும் நீர்வாழ் அமைப்புகளில் HS வேதியியல், சைக்கிள் ஓட்டுதல் மற்றும் வேதியியல் கூறுகளின் உயிர் கிடைக்கும் தன்மை, அத்துடன் ஜீனோபயாடிக் மற்றும் இயற்கை கரிம இரசாயனங்களின் போக்குவரத்து மற்றும் சிதைவை பாதிக்கிறது. அவை நீர்வாழ் சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகளில் உயிரியல் உற்பத்தித்திறனை பாதிக்கின்றன, அத்துடன் நீர் சுத்திகரிப்பு போது கிருமி நீக்கம் செய்யும் துணை தயாரிப்புகளை உருவாக்குகின்றன.

ஹூமெரிக் பொருளுடன் தொடர்புடைய பத்திரிகைகள்:

தாவர ஊட்டச்சத்தின் இதழ் ஹ்யூமிக் பொருளின் பயன்பாடு, ஹ்யூமிக் பொருட்களின் சிறப்பியல்பு இதழ், ஹ்யூமிக் பொருள்களால் கேஷன் பிணைப்பு இதழ், குறைந்த மூலக்கூறு அளவு ஹ்யூமிக் விளைவு இதழ்கள், ஹ்யூமிக் அமில ஆராய்ச்சி மற்றும் மண் ரகசியங்களின் இதழ்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward