..

ஆண்டிமைக்ரோபியல் ஏஜெண்டுகளின் ஜர்னல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2472-1212

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Bactericidal Agents: Unleashing the Lethal Arsenal Against Microbial Menace

Abstract

Tarasiuk Jacek

In the ongoing battle against infectious diseases, bactericidal agents have emerged as powerful warriors, delivering a lethal blow to bacterial foes. This article explores the world of bactericidal agents, diving into their mechanisms of action, applications in medicine, and implications for antimicrobial resistance. From antibiotics to cutting-edge therapies, we unveil the science behind bactericidal action and its pivotal role in shaping the landscape of modern medicine. Bactericidal agents exert their potent effects through a variety of mechanisms. These may include disrupting bacterial cell walls, interfering with vital metabolic processes, inhibiting protein synthesis, or inducing DNA damage. By targeting these fundamental processes, bactericidal agents inflict irreparable damage, leading to bacterial death.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஜர்னல் ஹைலைட்ஸ்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward