..

ஆண்டிமைக்ரோபியல் ஏஜெண்டுகளின் ஜர்னல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2472-1212

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Biofilms: Unraveling the Hidden Microbial Ecosystems

Abstract

Mona Mahmoud

Biofilms, intricate communities of microorganisms encased in a self-produced matrix, have emerged as enigmatic entities with profound implications across various fields, from medicine to engineering. This article delves into the captivating world of biofilms, elucidating their formation, structure, functions, and significance. By exploring their role in human health, industry, and nature, we uncover the complexities of biofilms and their potential as both challenges and opportunities in diverse domains.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஜர்னல் ஹைலைட்ஸ்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward