..

மாற்று & ஒருங்கிணைந்த மருத்துவம்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2327-5162

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Chromotherapy: Enhancing Wellness through Colour

Abstract

Noor Anvery*

Chromotherapy, also known as colour therapy or light therapy, is a complementary healing practice that utilizes colours to promote physical, emotional and spiritual well-being. This ancient practice dates back thousands of years, with records of its usage found in various cultures worldwide. Chromotherapy believes that each colour possesses unique energy and vibrations that can impact our mood, health and overall harmony. From ancient civilizations to modern-day spas and wellness centers, chromotherapy continues to captivate individuals seeking alternative approaches to healing and rejuvenation.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward