..

கணக்கியல் & சந்தைப்படுத்தல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2168-9601

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Early Signs of Digital Accounting Work: Automation of Repetitive Tasks through Robotics

Abstract

Fatma Tektüfekçi

Digital transformation has significantly impacted the field of accounting by integrating technology and automation into traditional practices. This article explores the early signs of digital accounting work and the role of robotics in reshaping the profession. Digital accounting leverages cloud computing, artificial intelligence, and automation tools to streamline processes, improve accuracy, and enhance efficiency. The use of robotics, specifically Robotic Process Automation (RPA), automates repetitive tasks, reduces errors, and frees up accountants time for more strategic activities. Digital accounting replaces paper-based processes with electronic documents and data storage, simplifying document management and enabling data analysis. Advanced analytics tools provide valuable insights and trends, facilitating informed decision-making. The integration of digital accounting systems with other business systems ensures accurate and up-to-date financial information across the organization. While the adoption of robotics brings benefits such as increased efficiency and reduced costs, organizations need to consider infrastructure compatibility, data security, change management, and ongoing optimization. Embracing robotics in accounting will drive productivity and effectiveness, allowing accountants to focus on higher-value activities. Overall, digital accounting work and the implementation of robotics revolutionize accounting practices and enhance the profession's value.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward