..

மூலக்கூறு மற்றும் மரபணு மருத்துவம்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 1747-0862

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Genetic Modifiers in Complex Diseases: Understanding their Role in Disease Pathogenesis and Treatment

Abstract

Muriel Hitzler*

Complex diseases, characterized by multifactorial inheritance patterns, are influenced by a combination of genetic and environmental factors. Genetic modifiers, secondary genetic variations that interact with primary disease-causing mutations, play a pivotal role in shaping the clinical manifestations and outcomes of complex diseases. This research article explores the concept of genetic modifiers, their mechanisms of action, and their implications in disease pathogenesis and treatment strategies. We delve into case studies across diverse disease domains, including cystic fibrosis, cardiovascular disorders, and neurodegenerative diseases, to elucidate how genetic modifiers contribute to phenotypic variability, disease severity, and response to therapeutic interventions. Additionally, we discuss emerging research methodologies, such as genome-wide association studies and functional genomics, that are advancing our understanding of genetic modifiers. Through comprehensive exploration, this article underscores the potential of genetic modifiers as therapeutic targets and diagnostic tools for personalized medicine, emphasizing the need for interdisciplinary collaborations and continued research in unraveling the intricate genetics of complex diseases.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward