..

ஆண்டிமைக்ரோபியல் ஏஜெண்டுகளின் ஜர்னல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2472-1212

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Microbial Susceptibility: Unraveling the Dynamics of Drug-Microbe Interactions

Abstract

Bice Zonti

This article navigates through the intricate world of microbial susceptibility, shedding light on its significance and the methods employed to determine it. Laboratory testing is the bedrock of assessing microbial susceptibility. Microbial susceptibility, the cornerstone of effective antimicrobial therapy, plays a pivotal role in the battle against infectious diseases. This article explores the intricate dance between drugs and microbes, examining the concept of susceptibility, its measurement, and its clinical significance. We delve into the methods used to determine susceptibility, including laboratory testing and interpretive criteria. The article also highlights the impact of microbial susceptibility on treatment outcomes, antibiotic stewardship, and the rise of antimicrobial resistance. By comprehending the nuances of microbial susceptibility, we can optimize therapeutic strategies and ensure the continued effectiveness of antimicrobial agents in an evolving landscape of infectious diseases. Microbial susceptibility refers to the vulnerability of microorganisms, such as bacteria, to the inhibitory or lethal effects of antimicrobial agents.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஜர்னல் ஹைலைட்ஸ்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward