..

மருந்தியல் மற்றும் இயற்கை தயாரிப்புகளின் இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2472-0992

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

The Fascinating World of Herbal Plants: Harnessing Nature′s Healing Power

Abstract

Mavis Karley*

Herbal plants have been an integral part of human civilization since ancient times. They have played a significant role in traditional medicine systems across different cultures and continue to be valued for their therapeutic properties. Herbal plants, also known as medicinal plants or herbs, are plants that contain various compounds with potential health benefits. From relieving ailments to promoting overall well-being, herbal plants offer a natural and holistic approach to healing. In this comprehensive article, we will explore the diverse world of herbal plants, their uses, and their immense potential in promoting health and wellness.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward