..

அணு மருத்துவம் & கதிர்வீச்சு சிகிச்சை

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2155-9619

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

அணு காந்த அதிர்வு

வெளிப்புற காந்தப்புலத்தில் இருக்கும்போது ஒரு காந்தத் தருணத்தைக் கொண்ட ஒரு அணுக்கருவின் மூலம் மின்காந்த கதிர்வீச்சை உறிஞ்சுதல், முக்கியமாக பகுப்பாய்வு நுட்பமாகவும், கண்டறியும் உடல் இமேஜிங்கிலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

அணு காந்த அதிர்வு அணு காந்த தருணங்களை அளவிட பயன்படுகிறது. அணு காந்த அதிர்வு (NMR) என்பது ஒரு இயற்பியல் நிகழ்வு ஆகும், இதில் காந்தப்புலத்தில் உள்ள கருக்கள் மின்காந்த கதிர்வீச்சை உறிஞ்சி மீண்டும் வெளியிடுகின்றன. அணுக்கரு சுழலுடன் தொடர்புடைய அணுக்கரு காந்தத் தருணம் வெளிப்புற காந்தப்புலத்தில் வைக்கப்படுகிறது, வெவ்வேறு சுழல் நிலைகளுக்கு வெவ்வேறு காந்த ஆற்றல் ஆற்றல்கள் வழங்கப்படுகின்றன மற்றும் ரேடியோ அலைவரிசை சமிக்ஞையை அணைத்தால், சுழல்களின் தளர்வு கீழ் நிலைக்குத் திரும்பும் ஸ்பின் ஃபிளிப்புடன் தொடர்புடைய அதிர்வு அதிர்வெண்ணில் RF சமிக்ஞையின் அளவிடக்கூடிய அளவு. இந்த செயல்முறை அணு காந்த அதிர்வு (NMR) என்று அழைக்கப்படுகிறது. அணு காந்த அதிர்வு நிறமாலை ஒரு சக்திவாய்ந்த மற்றும் கோட்பாட்டு ரீதியாக சிக்கலான பகுப்பாய்வுக் கருவியாகும். அணுக்கருவின் உள்ளார்ந்த சுழல் பண்புகளை ஆய்வு செய்ய அணு காந்த அதிர்வு ஒரு பெரிய காந்தத்தை (காந்தம்) பயன்படுத்துகிறது.அணு காந்த அதிர்வு ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி, நியூக்ளியர் காந்த அதிர்வு ஆகியவற்றில் அணு காந்த அதிர்வு முன்னேற்றம் தொடர்பான இதழ்கள் .

ஜர்னல் ஹைலைட்ஸ்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward