..

நுண்ணுயிரியல் மற்றும் நோயியல் இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2952-8119

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Decoding the Significance of Nodulation Genes in Plant Health

Abstract

Knights Bocar

Plants form a crucial component of Earth's ecosystem, contributing to various ecological and agricultural processes. A remarkable symbiotic relationship exists between plants and certain soil bacteria, collectively known as rhizobia, which enhances plant health and nutrient availability through a process called nodulation. This process is facilitated by a complex interplay of nodulation genes, which are responsible for orchestrating the molecular and physiological events involved in the formation of root nodules. These nodules serve as specialized structures where nitrogen fixation takes place, converting atmospheric nitrogen into a form that plants can utilize. This article explores the significance of nodulation genes in plant health, shedding light on their roles in establishing symbiotic partnerships, nutrient acquisition and overall plant growth. By decoding the molecular mechanisms underpinning nodulation gene function, scientists can unlock new avenues for sustainable agriculture and environmental stewardship.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward