..

நுண்ணுயிரியல் மற்றும் நோயியல் இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2952-8119

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

நோய்க்கிருமி நுண்ணுயிரிகளின் நோய் கண்டறிதல்

நோய்க்கிருமி நுண்ணுயிரிகளின் கண்டறிதல் நேரடி பரிசோதனை மற்றும் நுட்பங்கள் ஆகும். இம்யூனோஃப்ளோரசன்ஸ், இம்யூனோ-பெராக்ஸிடேஸ் ஸ்டைனிங் மற்றும் பிற இம்யூனோசேஸ்கள் குறிப்பிட்ட நுண்ணுயிர் ஆன்டிஜென்களைக் கண்டறியலாம். மரபணு ஆய்வுகள் மரபணு அல்லது இனங்கள் சார்ந்த DNA அல்லது RNA வரிசைகளை அடையாளம் காணும்.

கலாச்சாரம்: தேர்ந்தெடுக்கப்படாத (தடுக்காத) ஊடகம் மற்றும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஊடகங்கள் தடுப்புப் பொருட்களைக் கொண்டிருக்கின்றன.

செரோடயாக்னோசிஸ்: குறிப்பிட்ட IgG ஆன்டிபாடிகளின் அதிகரித்து வரும் டைட்டர் அல்லது குறிப்பிட்ட IgM ஆன்டிபாடிகளின் இருப்பு.

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward