..

ஹெபடாலஜி மற்றும் கணைய அறிவியல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2573-4563

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Challenges and Opportunities in Hepatology and Pancreatic Science: Towards a Better Understanding

Abstract

Flurina Katzke

Hepatology and pancreatic science encompass the study of liver and pancreatic diseases, aiming to enhance our understanding of their pathogenesis, diagnosis, treatment, and prevention. These fields present a range of challenges and opportunities, driving researchers and clinicians to strive for a better understanding of these complex organs. In this comprehensive exploration, we will discuss the challenges faced and the opportunities available in the realms of hepatology and pancreatic science, with a focus on advancing knowledge, improving patient care, and addressing unmet needs.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward