..

உருவவியல் மற்றும் உடற்கூறியல் இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2684-4265

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Exploring the Intricacies of the Cardiovascular System: An Anatomical Overview

Abstract

Rademakers Rosa

The cardiovascular system, also known as the circulatory system, is a complex network of organs and vessels responsible for transporting blood, oxygen, nutrients and waste products throughout the human body. It plays a vital role in sustaining life and maintaining overall health. This system's remarkable efficiency and intricacy ensure that every cell in the body receives the necessary resources for survival and optimal functioning. The pulmonary circulation is a crucial part of the cardiovascular system responsible for oxygenating the blood and removing carbon dioxide. It is a unique circulatory pathway that serves as a detour from the usual systemic circulation, allowing blood to travel from the heart to the lungs and back to the heart again. This journey through the lungs is vital for the body's overall health and ensures a continuous supply of oxygen to the tissues.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward