..

ஜர்னல் ஆஃப் பிசினஸ் & நிதி விவகாரங்கள்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2167-0234

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

The Rise of E-commerce Giants: Disruption and Innovation in Retail

Abstract

Daiane Wright

The rapid ascent of e-commerce giants has reshaped the retail landscape, ushering in an era of disruption and innovation. This article explores the transformative impact of e-commerce on traditional retail models, delving into the strategies that have propelled e-commerce giants to the forefront. Through a comprehensive analysis of the evolving consumer behaviors, technological advancements, and business strategies, this article sheds light on the challenges and opportunities presented by the rise of e-commerce giants in the retail sector.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward