..

நானோ அறிவியல் இதழ்: தற்போதைய ஆராய்ச்சி

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2572-0813

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

நானோ கட்டமைக்கப்பட்ட பொருட்கள்

நானோ கட்டமைக்கப்பட்ட பொருட்கள் என்பது நுண்ணிய மற்றும் மூலக்கூறு கட்டமைப்புகளுக்கு இடையே உள்ள இடைநிலை அளவின் கட்டமைப்பாகும். நானோ கட்டமைப்புப் பொருட்கள் விவரம் நானோ அளவிலான நுண் கட்டமைப்பு ஆகும். நானோ கட்டமைப்புகளை விவரிப்பதில், நானோ அளவில் இருக்கும் ஒரு பொருளின் கன அளவில் உள்ள பரிமாணங்களின் எண்ணிக்கையை வேறுபடுத்துவது அவசியம்.

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward